dinsdag 5 februari 2008

Onderzoek naar Metacognitie ELI San Antonio

Marsha C. Lovett , Research Professor Carnegie Mellon University.
Eberly Center for Teaching Excellence Associate

Hoe kunnen we studente helpen om succesvolle leerders te worden? Volgens Marsh Lovett heeft het zin om meer aandacht voor metacognitie , het denken over eigen denkprocessen en strategieën, te hebben. Docenten hebben vaak onvoldoende kennis of besteden onvoldoende aandacht aan dit thema terwijl onderwijs in metacognitie het leerproces verbetert. Het gaat dan om interventies die gemakkelijk in het onderwijs ingebouwd kunnen worden, die weinig kosten en een grote impact hebben op leerprocessen. Haar advies was dan ook : geef studenten feedback op hun studiestrategie, niet alleen op de inhoud. In haar voordracht werden recente onderzoeksresultaten gepresenteerd. Ze heeft daarin de effecten van interventies onderzocht aan de hand van experimentele designs (met behulp van controlegroepen).

Studenten blijken vaak vaste overtuigingen te hebben over leren bijvoorbeeld leren moet snel en gemakkelijk gaan in plaats van hard werken voor resultaat. Ook wordt nogal eens gedacht dat goed kunnen leren aangeboren is in plaats van een vermogen dat je kunt ontwikkelen. In de onderzoeksopzet is van het volgende denkraam gebruikt:

beliefs -> learning goals & self-efficacy -> productive strategy -> learining performance gains

Een paar onderzoeken:
Aan de Stanford University werd een programma van 8 weken ontwikkeld waarin twee vergelijkbare groepen eerstejaars studenten aan verschillende interventies werden blootgesteld. De studenten uit de ene groep volgden een aantal workshops met de metacognitieve training ´the brain as a muscle´ en de andere groep kreeg een geheugentraining aangeboden. Resultaat: Op korte termijn veranderde de ´beliefs´ van studenten positief in de metacognitieve groep. Op lange termijn werd vastgesteld dat in de metacognitieve trainingsgroep de ´beliefs´ van studenten blijvend waren veranderd, dat de motivatie hoger was en dat er betere resultaten werden geboekt bij tentamens.

In een ander onderzoek werd het ´plannen´van studenten onder de loep genomen. Er is nagegaan hoe studenten plannen en wat hen beïnvloedt bij planning. Er zijn door middel van de ´talk aloud methode´ gesprekken gevoerd met studenten over hun studieplanning in de vorm van een training van 30 minuten. Ook hier werd gewerkt met een controlegroep. Deze korte training leverde al effect op: de studenten werden effectiever in hun planning: studenten bleken de tijdsinvestering beter in te schatten, eerder verworven kennis te activeren, resultaatgericht te denken en herinnerden zich de doelen. Kortom weinig training kan al behulpzaam zijn.

Volgens Marsha Lovett overschatten veel studenten hun handelen en mogelijkheden. Ze gaf dit grafisch weer in een overzicht waaruit het vertrouwen van studenten in eigen kennis blijkt en de feitelijk gemeten kennis. Uit haar onderzoek blijkt dat studenten bijvoorbeeld slecht zijn in ´selfmonitoring´ (planning en studiestrategie). Zij onderzocht het effect van ´wrappers´ bijvoorbeeld de ´homeworkwrapper´. Hoe werkt dat? Studenten beantwoorden zelfassessmentvragen over studievaardigheden voordat ze met huiswerk beginnen. Na afloop vindt opnieuw een zelfassessment plaats en worden conclusies getrokken. Dit is een ´quick and dirty´ methode waardoor studenten in staat zijn hun studiestrategie te analyseren. In onderzoek met een experimenteel design onder 1e jaars studenten bleek dat de interventiegroep beter scoorde ten aanzien van zelfinschatting en zelfvertrouwen. Studenten die de ´examwrappers´ gebruikten besteedden meer tijd aan de voorbereiding op de examens en bovendien leidde de ´wrappermethodiek´ tot nieuwe studiestrategieën. Haar devies is om de monitoring structureel in het onderwijs op te nemen.

2 opmerkingen:

Rudi zei

De bevindingen van Marscha C. Lovett bewijzen het belang van een onderdeel als StudieLoopBegeleiding. Wellicht is het een aandachtspunt voor het LIC om meer aandacht te besteden aan SLB en het belang van metacognitie.
Ik merk op bij de bezoeken aan academie de moeilijke positie van SLB in een opleiding. Vaak beschouwd als tijdverlies, onbelangrijk. De SLB-begeleiders hebben vaak een aureool van "softies", leerkrachten die niets met het echte leren te maken hebben. Vaak geloven SLB-ers ook niet in het belang van hun onderdeel binnen de opleiding of verstoppen ze zich achter wat voorgeschreven wordt door de opleiding. Echte aandacht voor de student en zijn/haar leren is er niet bij.
Jammer.

Hanneke van Riel zei

Een wat negatieve blik van Rudi; ik heb toch ook echt wel andere ervaringen gehoord. Maar wat ik belangrijker vind: volgens mij moet je aandacht voor metacognitieve processen niet exclusief aan slb koppelen! Juist het bewust bezig zijn in en groep met het je eigen maken van bepaalde vak-inhouden kan studenten m.i. leren hoe ze zich zaken eigen kunnen maken. De docent kan daarbij een belangrijke rol hebben als hij/zij de eigen denkstappen expliciteert, het denkproces zichtbaar maken dus.