donderdag 27 november 2008

Designs of teaching & learning environments that have worked

François Lombard
Designs of teaching & learning environments that have worked : attempting to generalize?
Bij de start van deze presentatie stelde Lombard dat deze eigenlijk over kennisontwikkeling gaat, en ook aansluit bij een eerdere presentatie van STOAS (Bert Reijnen) over de ‘knowledge creation spiral’.

Lombard stelt dat het echte probleem in deze tijd niet zozeer de informatie-overload is, maar het feit dat informatie uit verschillende bronnen, van verschillende kwaliteit en verschillende structuur is. Studenten moeten daarom constant selecteren en kennis integreren in samenhangende gehelen. Opdracht voor de docent is de studenten daarbij te faciliteren.

1e voorbeeld van design dat werkt: wiki waarin alle studenten een analyse van een artikel moeten schrijven (in dit geval binnen vakgebied biologie).
Wat de docent hierbij doet is een duidelijke opdracht formuleren (‘lees een artikel, schrijf er een analyse over en zet die in de wiki’). Stel als docent daarbij duidelijke deadlines en geef lees- en schrijfregels.
Van groot belang hierbij is om vragen te formuleren die focussen (focus door de vragen en niet op de vragen).

Het 2e voorbeeld wat Lombard beschreef is van IBL-design (Inquiry Based Learning) bij het vak biologie in de hoogste klas van het voortgezet onderwijs, gericht op empowerment van studenten om complexe wetenschappelijke concepten te leren, waarbij wetenschap (science) wordt gebruikt als een manier om kennis te creëren. De gehanteerde werkwijze:
elicit questions - experiment, observe, read - compose questions & answers - present/discuss - reframe.
Essentieel verschil met meer traditionele opvattingen over de wetenschappelijke methode van onderzoek is dat inquiry een cyclisch proces is, niet lineair!
Resultaat van dit proces is dat studenten met elkaar een betekenisvol document opleveren, in dit geval een soort ‘brochure’ die ze kunnen gebruiken om zich op de toets voor te bereiden.
Studenten vonden deze aanpak efficiënt, en een goede voorbereiding op hun studie aan de universiteit.
Essentieel is (ook) hier: de vragen sturen wat de student aan informatie zoekt (en hopelijk vindt). Als docent moet je nadenken over wat jij als docent zou willen dat studenten willen weten (en hoe je dat kunt beïnvloeden)!

Als belangrijke ontwerpregels noemde Lombard o.a.: 1) Focus op de rol van de lerende en 2) Zorg dat de rol van het te produceren document (of bijvoorbeeld een wiki) helder is voor alle betrokkenen. Meer ontwerpregels worden in de handouts (t.z.t. zullen Powerpointpresentatie ook online beschikbaar komen) wel genoemd, maar zijn tijdens de presentatie niet meer aan bod gekomen.
N.B.: Eigenlijk was deze presentatie een sterk pleidooi voor de ontwikkeling van informatievaardigheid bij studenten!

Aan het einde van de sessie kwam nog een interessante kwestie ter sprake betreffende de rol van de docent. Die rol verandert van kennisexpert of –leverancier naar kennismakelaar. Wat betekent dat voor de autoriteit van de docent en daarmee voor de betrokkenheid (involvement) van studenten? Hoe kijken de studenten tegen jou als docent aan? Wat is jouw rol nog als ze prima in staat zijn hun eigen kennis te creëren?
Een aardige kwestie om nog eens verder over na te denken, want voor veel docenten is dit niet altijd makkelijk ………..

2 opmerkingen:

René v.dr. Burgt, zei

Authoriteit ?!?

Laten we vooral gaan naar co-creatie!

Hanneke van Riel zei

Ja natuurlijk René, maar dat is niet voor elke docent even 'natuurlijk'!